คณะกรรมการ >
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุรงค์ บูลกุล
ประธานคณะกรรมการ
นายสุรงค์ บูลกุล
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 61 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 25 พฤศจิกายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทด้าน Engineering in Operations Research, Cornell University, New York, U.S.A.

ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จาก , Cornell University, New York, U.S.A.

การอบรม
 • สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Director Certification Program รุ่น 121/2009
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่น 10)
 • Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A.
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า (ปปร. รุ่น 8)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 4919)
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (บ.ย.ส. รุ่น15)
 • หลักสูตร Thai Intelligent Investors สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย (รุ่น 1)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่น 2)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
  ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
  กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
  กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
  กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
  กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
  นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ. ปตท.
2555 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. ปตท.
2552 - 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยออยล์

นายคะซึโนริ อิโตะ
รองประธานคณะกรรมบริหารความเสี่ยง
นายคัตซึโนริ  อิโตะ ​
ตำแหน่ง ประธานบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 56 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 23 พฤศจิกายน 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  กรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
2554 - 2556 ผู้จัดการแผนกยางและอีลาสโตเมอร์ บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2552 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนแอค เวียดนาม

นายสุชาติ คูถิรตระการ
กรรมการ
นายสุชาติ คูถิรตระการ
ตำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 47 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 9 สิงหาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0087 %
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • HRP      How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2015 
 • FSD      Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012
 • RMP     Risk Management Committee Program รุ่น  5/2014
CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program  Babson College
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2556 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นายเชาวลิต มีทองคำ
กรรมการ
นายเชาวลิต มีทองคำ
ตำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 58 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 13 พฤษภาคม 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0005 %
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม สาขาวิชาการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • RCL   Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 2/2015
 • DAP   Director Accreditation Program รุ่น 122/2015
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2558 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2556 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายวางแผน สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
กรรมการ
นายณรงค์ชัย   รัตนเอกกวิน 
ตำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 46 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 24 พฤศจิกายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0025 %
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม (MS(CEM)) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • HRP     How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2015  
 • FSD     Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012 สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • RMP    Risk Management Committee Program รุ่น 5/2014 สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
CEDI  - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College
หลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการสวทช.
        ISO9001:2000 Internal Auditing, Robere & Associates
        ISO/TS16949:2002 Internal Auditing, Robere & Associates
        ISO14001 Internal Audit, Robere & Associates
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา  บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2557 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2556 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายการผลิต  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2552 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ

นายบัญชา ยุทธาวรกูล
กรรมการ
นายบัญชา ยุทธาวรกูล
ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่าย แผนกวิศวกรรม
อายุ 51 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 12 พฤษภาคม 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.00165%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • RMP  Risk Management Committee Program รุ่น 5/2014
 • SEP   How to Develop a Risk Management Plan 2014
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  ผู้จัดการฝ่าย แผนกวิศวกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์
กรรมการ
นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์
ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายการผลิต 1
อายุ 51 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 26 เมษายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.001%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรม

หลักสูตร Enterprises Risk Management in Practice ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการผลิต 1 บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2550 - 2557 ผู้จัดการอาวุโสแผนกยางนอก และแผนกวางแผนการผลิต บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง
กรรมการ

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 46 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการเงิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Financial Statements for Directors (FSD)
 • หลักสูตร Tax burden from oversea payment and Double Taxation Agreement จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร Thailand International Financial Reporting จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร Internal Control Integrated Framework จาก ธรรมนิติ
 • หลักสูตร Corporate Tax Planning: Best Practices & Corporate Governance จาก สถาบันโอเมก้า เวิลด์คลาส
 • หลักสูตรกรมศุลกากร AEC FTA และอื่นๆ
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2551 - 2559 ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2547 - 2551 ผู้จัดการแผนกบัญชี บจ. โตเอ อิโนแอค