ห้องข่าว >
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่/เวลา   แหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
15 ก.พ. 2564 08:11   IRC แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
11 ก.พ. 2564 18:49   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ก.พ. 2564 18:48   IRC งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
11 ก.พ. 2564 18:47   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
29 ม.ค. 2564 17:58   IRC มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
12 ม.ค. 2564 13:19   IRC แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (แก้ไขเทมเพลท)
12 ม.ค. 2564 12:43   IRC แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
29 ธ.ค. 2563 18:40   IRC แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2564
28 ธ.ค. 2563 17:59   IRC แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
28 ธ.ค. 2563 17:58   IRC แจ้งการเผยแพร่รายงานประจำปี และแบบ 56-1 ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
26 พ.ย. 2563 13:11   IRC แจ้งผลการให้สิทธิเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
24 พ.ย. 2563 19:35   IRC งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 30)
24 พ.ย. 2563 19:30   IRC กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 (แก้ไข)
23 พ.ย. 2563 22:06   IRC กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563
23 พ.ย. 2563 21:29   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
23 พ.ย. 2563 21:28   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
23 พ.ย. 2563 21:24   IRC งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
12 ต.ค. 2563 17:10   IRC ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้าสำหรับ AGM 2564
14 ส.ค. 2563 18:24   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 18:24   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
วันที่/เวลา   แหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
15 ก.พ. 2564 08:11   IRC แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
11 ก.พ. 2564 18:49   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ก.พ. 2564 18:48   IRC งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
11 ก.พ. 2564 18:47   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
29 ม.ค. 2564 17:58   IRC มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
12 ม.ค. 2564 13:19   IRC แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (แก้ไขเทมเพลท)
12 ม.ค. 2564 12:43   IRC แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
29 ธ.ค. 2563 18:40   IRC แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2564
28 ธ.ค. 2563 17:59   IRC แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
28 ธ.ค. 2563 17:58   IRC แจ้งการเผยแพร่รายงานประจำปี และแบบ 56-1 ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
26 พ.ย. 2563 13:11   IRC แจ้งผลการให้สิทธิเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
24 พ.ย. 2563 19:35   IRC งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 30)
24 พ.ย. 2563 19:30   IRC กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 (แก้ไข)
23 พ.ย. 2563 22:06   IRC กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563
23 พ.ย. 2563 21:29   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
23 พ.ย. 2563 21:28   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
23 พ.ย. 2563 21:24   IRC งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
12 ต.ค. 2563 17:10   IRC ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้าสำหรับ AGM 2564
14 ส.ค. 2563 18:24   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 18:24   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ้างอิงข้อมูลจาก : www.set.or.th


สิ่งพิมพ์และดาวน์โหลด
Email IR ir@ircthailand.com     Contact IR +66 2996-0890 (Ext.190)