ข้อมูลผู้ถือหุ้น >
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด 68,600,000 34.30
2.  บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 50,666,000 25.33
3.  นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร 7,408,888 3.70
4.  นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล 6,500,000 3.25
5.  CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 1 6,235,000 3.12
6.  น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร 5,400,000 2.70
7.  นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล 4,881,075 2.44
8.  นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 4,197,375 2.10
9.  นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 3,840,500 1.92
10.  นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล 3,408,000 1.70
11.  นาย วิริยะ ตรังอดิศัยกุล 3,037,100 1.52
12.  นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 2,200,000 1.10
13.  น.ส. วัชรี พรรณเชษฐ์ 1,737,200 0.87
14.  นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 1,535,200 0.77
15.  นาง นฑิลา ดีศิลปกิจ 1,522,400 0.76
16.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,426,428 0.71
17.  น.ส. สิริญญา เหล่าจินดา 1,362,100 0.68
18.  นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์ 1,186,200 0.59
19.  นาย คณิน เหล่าจินดา 1,141,300 0.57
อ้างอิงข้อมูลจาก : www.set.or.th


สิ่งพิมพ์และดาวน์โหลด
Email IR ir@ircthailand.com     Contact IR +66 2996-0890 (Ext.190)