Activities

IRC ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยการสนับสนุนค่าเสื้อชมรมแก่ผู้ต้องขัง

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยคุณสิริญญา เหล่าจินดา ผู้แทนคุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ และคุณพัชรินทร์ บุญจินดาทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยการสนับสนุนค่าเสื้อชมรม TO BE NUMBER ONE แก่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จ. ปทุมธานี โดยมีคุณวิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566