Sustainability

IRC รณรงค์ ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

- IRC ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการฯ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2566 ของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้ขับขี่ปลอดภัย เน้น "สงกรานต์ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย" เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566

- IRC ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุของจังหวัดอยุธยา ตลอดจนสนับสนุนน้ำดื่ม รณรงค์โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566