Sustainability

IRC ได้รับคัดเลือกเป็น "โรงงานต้นแบบ BCG Model" จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ เข้าร่วม “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรม (ภายใต้โครงการขับคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย BCG สำหรับภาคอุตสาหกรรมสู่การลด CO2)” และเป็น 1 ใน 5 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “โรงงานต้นแบบ BCG Model” จากทั้งสิ้น 50 บริษัท จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566