โครงสร้างการถือหุ้น

35.69 %
39.51 %
24.80 %
8.00 %
99.99 %
99.99 %
35.69 %
39.51 %
24.80 %
8.00 %
99.99 %
99.99 %

นโยบายการดำเนินการและบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการบริหารงานและกำหนดนโยบายอย่างใกล้ชิด สำหรับบริษัทย่อยได้ดำเนินการบริหารภายใต้โครงสร้างการบริหารและอำนาจดำเนินการฉบับเดียวกับบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด เนื่องจากในปี 2554 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 12.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีผลให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจาก 10% เหลือ 8%

หมายเหตุ: ¹กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

                ²กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูลได้แก่ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล

                 นายทนง ลี้อิสสระนุกูล นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

                 นางเกศรา ลี้อิสสระนุกูล นายโชคชัย เศรษฐีวรรณ นายคณิน เหล่าจินดา นางสาวสิริญญา เหล่าจินดา

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564