รับสมัครงาน

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ไออาร์ซี กำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถ รับผิดชอบ
และกระตือรือร้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา และก้าวไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จด้วยกัน

- ค่าครองชีพ - เงินโบนัสประจำปี - ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน บุตรและคู่สมรส
- ค่าตำแหน่ง  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี 
- บริการรถรับ ส่ง   - กองทุนประกันสังคม - ชุดพนักงานประจำปี
- เบี้ยขยัน - วันหยุดประจำปี - สิทธิการลาพักร้อน
- สหกรณ์ออมทรัพย์ - การปรับเงินเดือนประจำปี - เงินรางวัลแก่พนักงานดีเด่นไม่ขาด ลา มาสาย
- รางวัลเกษียณการทำงาน - ค่าล่วงเวลา(โอที) - การช่วยเหลือพนักงานกรณีเกิดภัยพิบัติ
- ยางนอก ยางใน ราคาพิเศษ - ของเยี่ยมไข้ - ค่าเดินทาง
- เบี้ยเลี้ยงฝึกอบรมภายนอก - ค่าภาษาต่างประเทศ
- เงินช่วยเหลือการคลอดบุตรคนแรก การสมรส พนักงานเสียชีวิต รวมถึงคู่สมรส บุตรหรือบิดามารดาเสียชีวิต 

ตำแหน่งงานว่าง ในปัจจุบัน

Engineering Chief ( Base Wangnoi )

คุณสัมบัติ

Qualification:
- Bachelor’s Degree in Industrial Engineering, Production Engineering, Chemical Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering and other Engineering fields., Rubber Technology . 
- At least 0-2 years (experience in manufacturing or related fields) 
- Good command of spoken and written English . 
- Good computer skills. 
- New graduates are welcome.
- TOEIC Score above 350 is required.
- Be able to work on Saturday. (One or Two Saturday per month)

Site:

Wangnoi

 

กรอกใบสมัคร

Sales & Marketing

คุณสัมบัติ

Responsibilities

 • Cooperate with domestic REP / Export customer group.
 • Cooperate with Planning Department to make sure that goods were delivered on time as requested by customers.
 • Field survey both Domestic and International to analyze the necessary information in marketing.
 • Organize an even to showcase and promote Company's products.
 • Services customer in needed or requested.

Qualifications

 • Bachelor or Master of Business Administration, Economics or other related fields
 • Be able to work on Saturday. (One or Two Saturday per month)
 • TOEIC Score above 680 would be preferable.
 • Good command of written & spoken English (Able to communicate Japanese language would be an advantage)
 • Strong Interpersonal, Systematic analysis, Presentation skill
 • Computer literacy: MS Office (MS Word/MS Excel/MS Power Point), Internet, Social media.

Site:

Rangsit

กรอกใบสมัคร

พนักงานเทคนิค

คุณสัมบัติ

Qualification:

- เพศชาย 
- อายุ 20-35 ปี 
- วุฒิการศึกษาปวส.ช่างอุตสาหกรรม, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างกล, ช่างยนต์,สาขาช่างไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ 
- ประสบการณ์ 0-5 ปี 
- สามารถทำงานเป็นกะได้ 
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

Site:

Rangsit, Wangnoi

กรอกใบสมัคร

Sr./Jr. Investor Relation&Company Secretary

คุณสัมบัติ

Job Descrioption

Responsibilities :

Provide proper and timely disclosure of the company information in compliance with the notifications and regulations of the SEC and SET.

- Follow up and well-timed updates the Board of Directors and the top management on the new relevant rules and regulations.

- Prepare form 56-1 and annual report, as well as agendas and supporting financial and non-financial data in relations to BOD and AGM

- Understand in concerned rules and regulations and has basic knowledge in Public Law

- Monitor the soundness and validity of information disclosure on the company’s website and updated the information on daily basis.

- Contact and maintain good relationship with shareholders and investors as well as gather their questions and feed backs and forward to the top management for preparing the response.

- Monitor the trading activity of the company stock, as well as the company’s news and analyst coverage, and report to the top management.

- Coordinate with the top management to organize the analyst meeting, company visit, and other relevant IR activities.

- Perform as a company secretary.

 

Qualifications : 

- Male or Female with good personality

- Bachelor or higher of Finance, Arts, Liberal Arts, Economics, Business Management (An International Program would be an advantage)

- 3-5 years of experience in financial corporate field and familiar with the SEC and SET regulations

- Good command of English with TOEIC score 700 up

- Excellent communication, presentation skills, and good interpersonal skills

- Details oriented and analytical thinking

- Computer literacy

- New graduates are welcome

- Able to work on Saturday (One or Two Saturday per Month) 

กรอกใบสมัคร

Sr.Internal Auditor

คุณสัมบัติ

Job Description

 • วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร  รวมทั้งนำแผนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบวิเคราะห์ให้ความเห็นในความถูกต้อง รวมทั้งประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบัติงานขององค์กร  การควบคุมภายใน การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบ  สรุปผล  เสนอหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการชี้แจง ข้อทักท้วง หรือข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปผลการตรวจสอบขั้นต้น เพื่อหาข้อสรุป และกำหนดคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะปิดการตรวจสอบ
 • ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบและประสานงานกับผู้สอบบัญชี  เพื่อให้การปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่ายมีประสิทธิภาพ
 • ตามระบบการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานตามนโยบายขององค์กร
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

Qualification

-      Bachelor's degree or higher in Accounting, Financial, Business Administration or related fields

-      2 - 10 years experience in auditing

-      Pass Internal Audit training course would be advantage

-      Having knowledge in Internal Audit function ex. Accounting, Economics, Law, Rule & Regulation which related inside & outside company
-      Good command of English (TOEIC Score 500 up would be preferable)
-      Computer literacy
-      Good interpersonal, communication skill, analytical skill, systematic skill
-      Be able to work on Saturday. (One or Two Saturday per month)

กรอกใบสมัคร

System Analyst

คุณสัมบัติ

Responsibilities:-

 • Develop and Improve system application and program in the Company
 • Project Planning/ scheduling
 • Preparing Weekly, Monthly of Project progress status reports
 • Support SAP Application
 • Improve SAP Application Efficiency


 

Qualifications:

 • Bachelor or higher of IT, Computer Science, MIS, System Engineering or related field
 • Understand System of Hardware and Network
 • Computer literacies in SAP, LAN, PC, and Microsoft Office would be preferable
 • Analytical, cooperatives, Fast Learner, and Responsible
 • Good command of English
 • Good Mathematical Skill
 • Able to work on Saturday (1-2 Saturday / Month)

กรอกใบสมัคร

Legal Chief

คุณสัมบัติ

Responsibilities:-

 • Create and review contracts or agreements, terms and conditions for the company
 • Coordinate with government with related function
 • Take care about Business Law, Contract and other legal issues for business
 • Handle with intellectual property, trademark, corporate law
 • Other Legal tasks as assigned.

Qualifications:

 • Bachelor or Master of Law
 • 2 - 4 years experience in legal function in corporate field
 • Experienced in drafting contract or agreement both Thai and English
 • Excellent command of English
 • TOEIC Score above 680 would be preferable.
 • Knowledge in intellectual property would be an advantage
 • Strong Interpersonal, detail-oriented, Good personality
 • Computer literacy: MS Office (MS Word/MS Excel/MS Power Point)
 • Be able to work on Saturday (One or Two Satuday per Month)

We offer an attractive salary and fringe benefits such as cost of living allowance, bonus, position allowance, foreign language allowance, medical allowance, provident fund etc. .

Interested persons: Please send application letter with full resume to:

INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

258 Soi Rangsit - Nakornnayok 49, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130

Tel. 02-996-0890 Ext.151, 087-502-9600

Website : www.ircthailand.com

กรอกใบสมัคร
EMAIL HR recruit@ircthailand.com CONTACT HR +66 2996-0890 (Ext. 151, 385)