ภาพรวมธุรกิจและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “ไออาร์ซี”  เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2512 ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ และธุรกิจด้านการผลิตยางนอก-ยางในของรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานโลก ซึ่งมีโรงงานการผลิตตั้งอยู่ที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี และอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ

1. ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts)

ไออาร์ซี ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้คุณสมบัติ และการใช้งานที่หลากหลาย โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมของไออาร์ซี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ i. ยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ยางท่อระบายอากาศ ยางขอบกระจก/ประตู ยางรองแท่นเครื่อง ยางลูกลอยน้ำมันเชื้อเพลิง ประเก็นยาง ยางฝาท้ายรถยนต์ ท่อสายน้ำมัน และยางซีลกันเสียง/ฝุ่นในห้องโดยสาร เป็นต้น ii. ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามคุณสมบัติ (Specification) ที่ลูกค้ากำหนด อาทิ ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องเรือ เครื่องทำความเย็น อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง ยางซีลขอบตู้คอนเทนเนอร์ และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

2. ยางนอก – ยางใน รถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes)

ไออาร์ซี มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในคุณภาพ ส่งผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ขนาด คุณสมบัติ และสมรรถนะการใช้งาน โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้แก่โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ ซูซูกิ  และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นยางติดรถจักรยานยนต์จากโรงงานประกอบ (Original Equipment Market: OEM) ทำให้ “ไออาร์ซี” ประสบความสำเร็จ เป็นอันดับหนึ่งในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาด OEM อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจำหน่ายในตลาดทดแทน (Replacement Market) ทั้งในและต่างประเทศ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไออาร์ซี เติบโตอย่างมั่นคงภายใต้ความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม ไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ของ ไออาร์ซี ที่...

มุ่งสู่การเป็นบริษัทอีลาสโตเมอร์ชั้นนำที่ยั่งยืน ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์อีลาสโตเมอร์ วัสดุพัฒนาใหม่ และยางล้อ เป็นที่เชื่อถือและมั่นใจในคุณภาพ โดยสอดคล้องตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ”


 • 2021

  ► ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โรงงานวังน้อย

  ► รางวัล Automation Award จากการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ จาก INOAC CORPORATION

  ► ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โรงงานรังสิต

  ► รางวัล 3Rs+ Award ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ระดับเหรียญทอง โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563

  ► รางวัล 3Rs Award โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ► รางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement ประจำปี 2563 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition จากสถาบันไทยพัฒน์

  ► รางวัล Supplier Quality Excellence Award 2020 จาก บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมอบให้สำหรับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีผลงานโดดเด่นจากการดำเนินงานที่เหนือกว่ามาตรฐานของจีเอ็ม พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุด และผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงสุดในอุตสาหกรรมยานยนต์

  ► ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากการสามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

  ► ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 146 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

  ► รางวัล SET Awards 2021 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงินและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) มาใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ► ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2564 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ ‘ดีมาก’ หรือ 4 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

  ► รางวัลพระราชทาน Thailand CorporateExcellence Awards2021 สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence) สำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้าน บาท/ปี จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2020

  ► โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน

  ► รางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Program) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ 

  ► รางวัล Environmental Award จากงาน Supplier Conference ที่จัดโดยบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มผู้ผลิตของไทยฮอนด้า จากการส่งโครงการลดการใช้พลังงานเข้าประกวด       

  ►  ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง ปีที่ 1 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน 

  ► ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 

  ► รางวัล Supplier Quality Excellence Award 2019 จาก บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมอบให้สำหรับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีผลงานโดดเด่นจากการดำเนินงานที่เหนือกว่ามาตรฐานของจีเอ็ม พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุด และผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงสุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

  ► รางวัลชมเชย จากการจัดประกวดรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) – เดือนกรกฎาคม

  ► ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน “ESG100 ประจำปี 2563” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 

  ► ประกาศนียบัตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดฝุ่นละออง PM 2.5 ของโรงงานในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

  ►  รางวัล The Best of Quality Award 2019 จากบริษัท ไทย ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

  ► ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลสำรวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ทำการสำรวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2563 ทั้งสิ้น 692 บริษัท ฃได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 124 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

 • 2019

  ► รางวัล Automation Award จากการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ จาก INOAC CORPORATION 

  ► รางวัล New Business Development Award จากการพัฒนา BUMPER RUBBER และ HOOD SHEEL จาก INOAC CORPORATION

  ► รางวัล COST AWARD 2018 จากบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

  ► รางวัล THE BEST IN QUALITY จากบริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

  ► รางวัล SUPPORTING SUPPLIER AWARD 2018 จากบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ► ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน “ESG100 ประจำปี 2562” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

  ► รางวัล ความสำเร็จสู่ Thailand Vision Zero ระดับก้าวหน้า จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) 

  ► รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการแข่งขันในงาน QCC KAIZEN Thailand Competition 2019 จัดโดยบริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด 

  ► รางวัล Regional Supplier Quality Award Finalist จากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

  ► รางวัล Supplier Quality Excellence Award 2018 จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

  ► ประกาศนียบัตร ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

  ► รางวัล Gold Award จากการนำเสนอผลงาน ในงาน International Convention on Quality Control Circles 2019 (ICQCC 2019) จัดโดย Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) 

  ► รางวัล Excellence Award จากการนำเสนอผลงานในงาน INOAC QC/ Kaizen International Convention จัดโดยบริษัท อิโนแอ็ค คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

  ► รางวัล Best Presentation Team จากการนำเสนอผลงาน ในงาน APQO International Awards 2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

  ► ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลสำรวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ทำการสำรวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2562 ทั้งสิ้น 771 บริษัท 

  ► ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

  ► รางวัล “Winner under the category of 17 Priorities Integration Sectors : Rubber-Based (Large-Tier)” จากงาน ASEAN BUSINESS AWARDS 2019 จัดโดย สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

 • 2018

  ► รางวัล Automation Award เรื่อง ROBOT for TUBE VALVE FITTING Machine จาก INOAC CORPORATION 

  ► รางวัล Safety Award จากการที่บริษัทฯ มีความสามารถดำเนินงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ ติดต่อกันเป็นเวลาทั้งสิ้น 10 ล้านชั่วโมง จาก INOAC CORPORATION 

  ► รางวัล Runner Up 2017 Outstanding Performance Supplier in Quality Performance จาก Toyota 

  ► รางวัล Delivery 2017 Best Award จาก Roki 

  ► รางวัล COST AWARD 2017 จากบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

  ► ประกาศนียบัตรจากบริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเป็นผู้ผลิตที่มีคะแนนประเมินเฉลี่ยตลอดปีงบประมาณ 2560 ทั้งในด้านคุณภาพและการจัดส่ง 

  ► ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน “ESG100 ประจำปี 2561” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

  ► รางวัล Awards of Quality 2017 จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 

  ► ประกาศเกียรติคุณระดับทอง ปีที่ 2 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิตอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2561 จากกระทรวงแรงงาน 

  ► ได้รับการรับรองเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

  ► รางวัล Thailand Energy Awards 2018 รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากกระทรวงพลังงาน 

  ► รางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝืมือแรงงาน ประจำปี 2561 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

  ► รางวัล Gold Award จากการนำเสนอผลงาน ในงาน International Convention on Quality Control Circles 2018 (ICQCC 2018) จัดโดย Singapore Productivity Centre 

  ► ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลสำรวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ทำการสำรวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2561 ทั้งสิ้น 657 บริษัท 

  ► ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 79 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

 • 2017

  ► รางวัล Automation Award 2016 เรื่อง Productivity Improvement of the Assembly process of air intake hose by automation จาก INOAC CORPORATION

  ► รางวัลสถานประกอบการที่สนับสนุนงานด้านคนพิการเป็นอย่างดี จากจังหวัดปทุมธานี

  ► จัดทำโครงการ “IRCT Group Step to Thailand 4.0 with the DVE” ชมผลงานความสำเร็จของนักศึกษาที่จบการศึกษาจากโครงการ IRCT ทวิภาคี ประจำปี 2559

  ► ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน “ESG100 ประจำปี 2560” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

  ► ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO14001:2015 (new version)

  ► ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ IATF16949:2016 (new version) และ ISO 9001:2015 (new version)

  ► บริษัทฯ สามารถดำเนินงานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานได้ติดต่อกันยาวนานถึง 10 ล้านชั่วโมง

  ► โล่ประกาศเกียรติคุณ “Team Presenter – Gold, in actively participating and sharing of best practice ” จากการเข้าร่วมกิจกรรม 2017 International Convention on Quality Control Circles ซึ่งจัดโดย Quality and Productivity Association of the Philippines (QPAP), INC. ณ ประเทศฟิลิปปินส์

  ► ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลสำรวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ทำการสำรวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2560 ทั้งสิ้น 620 บริษัท โดยรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานด้านการบริหารกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ

  ► ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 65 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

  ► รางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (SET Sustainability Awards) ประจำปี 2560 ประเภท Rising Star ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 24 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่มีความโดดเด่น และเป็นต้นแบบองค์กรที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • 2016

  ► ลงนามในสัตยาบรรณ กลุ่มบริษัท IRCT รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  ► ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับเงิน ปีที่ 1 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2559 จากกระทรวงแรงงาน

  ► ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล "ESG 100 Certificate 2016"

  ► ได้รับใบรับรอง มรท.8001-2553 ระดับพื้นฐาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นการยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย ในข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  ► ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2559 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

  ► เข้าร่วมโครงการทวิภาคีกับสถาบันอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลักดันโครงการร่วมบริษัทฯ และสถาบันระดับอาชีวศึกษา ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

  ► เปิดตัวโครงการร่วม บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง มุ่งมั่นสู่ระบบการบริหารคุณภาพสากล ISO 9001:2015

 • 2015

  ►ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมกรรมการบริษัทไทยในระดับดีมาก (Very Good)  ซึ่งมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับดี (Good)

  ►รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ “โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน และสถาบันยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  ►ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) 

  ►ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบราง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

  ►แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยทำหน้าที่ครอบคลุมขอบเขตของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (คณะฯ เดิม) และเพิ่มบทบาทในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล 

 • 2014

  ►ประกาศเกียรติคุณ IRCT สาขารังสิต ปฏิบัติงานได้ 3 ล้านชั่วโมง โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จากกระทรวงแรงงาน

  ►รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 จากกระทรวงแรงงานเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

  ►โล่ห์เกียรติคุณบริษัทต้นแบบจังหวัดปทุมธานี ในการเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้านส่งเสริม หรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและโรคจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

  ►QCD Award ด้านการจัดส่งยอดเยี่ยมประจำปี 2013/2014 จากบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในงานประกาศรางวัล ด้านบริหารจัดการด้านคุณภาพ ต้นทุนและการจัดส่งยอดเยี่ยม

  ►ประกาศเกียรติคุณ IRCT สาขารังสิต ปฏิบัติงานได้ 3 ล้านชั่วโมง โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จากกระทรวงแรงงาน

 • 2013

  ►ได้รับใบรับรองมาตรฐาน CCC Mark (China Compulsory Certification) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสายการผลิตยางนอกยางในรถจักรยานยนต์

  ►บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด สาขารังสิต  ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานมอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

   

 • 2012

  ►แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมบริหารและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

  ►แต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนองต่อนโยบายบริษัทในความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคม

  ►ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และ ISO/TS16949: 2009 ในสายการผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

 • 2011

  ► มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด เนื่องจากบริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 12.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีผลให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจาก 10% เหลือ 8%

 • 2010

  ►เป็นผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์บริษัทแรกของประเทศไทยที่งดใช้วัตถุดิบผลิตยางที่มีสาร PAH ซึ่งถูกระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็ง โดยหันมาใช้การผลิตยางแบบ Low PAH ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับกฎระเบียบใหม่ของสมาคมผู้ผลิตยางและยางล้อแห่งสหภาพยุโรป

 • 2007

  ►ได้รับรางวัล ปรับปรุงคุณภาพดีเด่น จากบริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ►ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001

  ►ได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณภาพ จากบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

  ►ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546 ระดับพื้นฐานจากการที่บริษัทฯ ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานธุรกิจไทยในข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

  ►เปิดตึกวิทยานุสรณ์ เพื่อเป็นที่อนุสรณ์ ถึงท่านประธานผู้ก่อตั้งบริษัท

 • 2006

  ►พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ Face Comdrive ให้กับบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รุ่น Click

  ►ลงทุนในเครื่องจักรใหม่จากเยอรมัน Continuous Vulcanization Machine เพื่อผลิตชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

 • 2005

  ►ได้รับรางวัลองค์กรที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นจากกระทรวงพลังงาน

  ►ได้รับรางวัลผู้ผลิตชิ้นส่วนยางส่ง บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ครบ 2,000,000 คัน

  ►ลงทุนเครื่องจักร 4 Rolls-S-Type Calendar for Tire Fabric

  ►Mitsubishi ออกรถ 1 ตันปิคอัพรุ่นใหม่ "Tri Ton (vProject 3E00v)" ในเดือนมิถุนายน

 • 2004

  ►เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น ทำให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 20 ล้านหุ้น เป็น 200 ล้านหุ้น

  ►ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

  ►ได้รับรางวัลผู้ผลิตชิ้นส่วนยางส่งบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ครบ 10,000,000 คัน

  ►บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ออกรถ 1 ตันปิกอัพใหม่ "Hi-Lux Tiger (IMV Project)" ในเดือนสิงหาคม

 • 2003

  ►ได้รับรางวัลรางวัลแรงงานสัมพันธ์ดีเด่นจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

  ►เริ่มสายการผลิตประกอบยางวงล้อรถจักรยานยนต์

  ►ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน QS 9000 version 2003 สำหรับชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

 • 2001

  ►จัดตั้งบริษัทย่อย: บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  ►ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9002 version 2001

  ►บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ ประเทศไทย ออกรถรุ่นใหม่ ดีแมค สู่ตลาดเมืองไทย และให้ความไว้วางใจ IRC ส่งชิ้นส่วนยาง

  ►ผลิตยางในคุณลักษณะพิเศษชนิดไม่รั่ว (Tuff-up หรือ Non-puncture Tube)

 • 2000

  ►ได้รับการรับรองมาตรฐาน QS 9000 สำหรับชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

 • 1999

  ►ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางนอก ม.อ.ก. 682/2540

  ►ได้รับรางวัลปรับปรุงคุณภาพดีเด่น จากบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 • 1998

  ►ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 สำหรับชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

  ►ได้รับมาตรฐาน E-Mark จากยุโรป

 • 1995

  ►ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่วังน้อย

  ►ได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณภาพ จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

  ►ได้รับรางวัลส่งมอบดีเด่นด้านการจัดส่ง จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

  ►จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด

 • 1994

  ►ได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณภาพ จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

  ►แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 1993

  ►เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 20 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท

 • 1989

  ►นำระบบสารสนเทศ (MIS) มาใช้เพื่อให้มีการใช้ระบบข่าวสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

 • 1988

  ►แต่งตั้งบริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายในตลาดชิ้นส่วนทดแทน (Replacement Market)

 • 1987

  ►เริ่มมีการส่งออกผลิตภัณท์ยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์

 • 1978

  ►เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาทเป็น 20 ล้านบาท

 • 1975

  ►เริ่มทำการผลิตผลิตภัณท์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ และอื่น ๆ

 • 1970

  ►เริ่มทำการผลิตผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์เท่ากับ 54,000 เส้นต่อเดือน

 • 1969

  ►คุณกนก ลี้อิสระนุกูล และคุณไออิชิ อีโนเว ร่วมกันก่อตั้งบริษัท IRC ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท