ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่/เวลา   แหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
27 ธ.ค. 2565 17:13   IRC แจ้งการเผยแพร่แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
27 ธ.ค. 2565 17:12   IRC แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รายละเอียด
24 พ.ย. 2565 18:54   IRC กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 รายละเอียด
24 พ.ย. 2565 18:31   IRC แจ้งผลการให้สิทธิเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รายละเอียด
24 พ.ย. 2565 18:24   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 รายละเอียด
24 พ.ย. 2565 18:24   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
24 พ.ย. 2565 18:24   IRC งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
30 ก.ย. 2565 17:17   IRC ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้าสำหรับ AGM 2566 รายละเอียด
09 ส.ค. 2565 18:45   IRC แจ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
09 ส.ค. 2565 18:44   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 รายละเอียด
09 ส.ค. 2565 18:44   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
09 ส.ค. 2565 18:43   IRC งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) ZIP
12 พ.ค. 2565 22:05   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
12 พ.ค. 2565 18:49   IRC แจ้งกรรมการบริหารลาออก และการแต่งตั้งกรรมการบริหารท่านใหม่ รายละเอียด
12 พ.ค. 2565 18:19   IRC การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
12 พ.ค. 2565 18:17   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 รายละเอียด
12 พ.ค. 2565 18:14   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
12 พ.ค. 2565 18:07   IRC งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) ZIP
14 ก.พ. 2565 18:12   IRC แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รายละเอียด
10 ก.พ. 2565 21:56   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 รายละเอียด
วันที่/เวลา   แหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
27 ธ.ค. 2565 17:13   IRC แจ้งการเผยแพร่แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
27 ธ.ค. 2565 17:12   IRC แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รายละเอียด
24 พ.ย. 2565 18:54   IRC กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 รายละเอียด
24 พ.ย. 2565 18:31   IRC แจ้งผลการให้สิทธิเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รายละเอียด
24 พ.ย. 2565 18:24   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 รายละเอียด
24 พ.ย. 2565 18:24   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
24 พ.ย. 2565 18:24   IRC งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
30 ก.ย. 2565 17:17   IRC ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้าสำหรับ AGM 2566 รายละเอียด
09 ส.ค. 2565 18:45   IRC แจ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
09 ส.ค. 2565 18:44   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 รายละเอียด
09 ส.ค. 2565 18:44   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
09 ส.ค. 2565 18:43   IRC งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) ZIP
12 พ.ค. 2565 22:05   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
12 พ.ค. 2565 18:49   IRC แจ้งกรรมการบริหารลาออก และการแต่งตั้งกรรมการบริหารท่านใหม่ รายละเอียด
12 พ.ค. 2565 18:19   IRC การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
12 พ.ค. 2565 18:17   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 รายละเอียด
12 พ.ค. 2565 18:14   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
12 พ.ค. 2565 18:07   IRC งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) ZIP
14 ก.พ. 2565 18:12   IRC แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รายละเอียด
10 ก.พ. 2565 21:56   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 รายละเอียด
อ้างอิงข้อมูลจาก : www.set.or.th