บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2544 เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทในการผลิตแม่พิมพ์โลหะสำหรับชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม โดยได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544

ประเภทธุรกิจ: ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์โลหะขึ้นรูป ชิ้นส่วนยางสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
สัดส่วนการถือหุ้น: บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ในอัตราร้อยละ 99.99
ที่ตั้ง: 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
ติดต่อ: 035-272-206

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 เพื่อสนับสนุนการการดำเนินธุรกิจออกแบบวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมกรรมและผลิตภัณฑ์ยางนอก–ยางในรถจักรยานยนต์ ให้แก่บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ทั้งสายการผลิตยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และสายการผลิตชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดโดยได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2539

ประเภทธุรกิจ: วิจัยและพัฒนา
สัดส่วนการถือหุ้น: บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ในอัตราร้อยละ  99.99
ที่ตั้ง: 

  • 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

ติดต่อ: 02-996-0890