คณะกรรมการ >
คณะกรรมการตรวจสอบ

นางอัญชลี ชวนิชย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางอัญชลี ชวนิชย์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 69 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri - Rolla, USA

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 45/2547
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2547
 • หลักสูตร Finance for Nomfinance Director (FNP) รุ่น 10/2547
 • หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RNC) รุ่น 13/2549

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.):

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 (2541)
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3/2555

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA):

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 7/2551
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2561 – ปัจจุบัน

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2560 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน - นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
2543 – ปัจจุบัน - ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูประการังและชายหาด
2559 – 2560 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้านพลังงาน) (สปท.)
- อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ (ด้านอุตสาหกรรมและบริการ) (สปท.)
2558 – 2559 - สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
2556 – 2557 - ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
2554 – 2556 - ประธานกรรมการ บริษัท สยาม โซลาร์ จำกัด
- กรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประธานวิศวกรหญิงไทย)
2543 – 2558 - ประธานมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย

รศ.จารุพร ไวยนันท์
กรรมการตรวจสอบ
รองศาสตราจารย์ จารุพร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 75 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน (M.A.) Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา

การอบรม

หลักสูตรอบรมประจำปี 2562

 • หลักสูตร “รู้เท่าทัน เบื้องหน้าและเบื้องหลัง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับประชาชน” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพทย์และตลาดหลักทรัพย์
 • หลักสูตร “ปฏิรูปความเชื่อมั่นวิชาชีพบัญชี (Reinventing Confidence in Accounting Profession)” จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • เสวนาหัวข้อเรื่อง “ถอดรหัสการเข้าตลาดภาครัฐด้วยโครงการบัญชีนวัตกรรมไทย” จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวิภาพไทย (ThaiBIO)
 • สัมมนางาน BOT Symposium 2019: Competitive Thailand (พลิกโฉมเศรษฐกิจ พิชิตการแข่งขัน) จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • สัมมนางาน Audit Committee Forum 2019: Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance จัดโดย IOD ร่วมกับ SEC, Deloitte, EY, KPMG และ PwC.
 • งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงินสำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561 (“ข้อมูล audit adjustments”) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)    
 • หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU)     
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)     
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)     
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)    
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)    
 • หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)     
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)     
 • หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)     
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA):

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2558 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
2560 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ
2557 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
2555 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
2561 2561 - อนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) กระทรวงยุติธรรม
2559 – 2560  - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
2555 2557 - กรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2554 – 2557 - กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553 – 2555 - กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
2552 2558 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
2552 2554 - กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
กรรมการตรวจสอบ
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
อายุ   59 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ          พ.ศ. 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ INDIANA STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 27/2546)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2548)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.):

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2560 ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ. ล็อกซเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2562 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรั้พย์ ซีมิโก้
2559 ปัจจุบัน - ประธาน บจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์
- กรรมการ บจ. ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี
2558 ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บมจ. แสนสิริ
2554 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
2553 – ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ล็อกซเล่ย์
2558 – 2559 - กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมนสเตย์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
2556 – 2557 - กรรมการ บจ. ชลกิจสากล
2555 – 2560 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีนโซลูชั่น
2554 – 2559 - คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง