คณะกรรมการ >
คณะกรรมการตรวจสอบ

นางอัญชลี ชวนิชย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางอัญชลี ชวนิชย์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 68 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 14 กุมภาพันธ์ 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

        ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri - Rolla, USA

การอบรม

        สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • DCP     Director Certification Program   รุ่น  45/2004
 • ACP     Audit Committee Program   รุ่น  1/2004
 • FNP     Finance for Nomfinance Director   รุ่น  10/2004
 • RNC     The Role of the Chairman Program   รุ่น  13/2006
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
2543 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูประการังและชายหาด
2559 - 2560

อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ (ด้านอุตสาหกรรมและบริการ) (สปท.)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้านพลังงาน) (สปท.)


รศ.จารุพร ไวยนันท์
กรรมการตรวจสอบ
รองศาสตราจารย์ จารุพร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 72 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 13 พฤษภาคม 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน (M.A.) Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • DCP     Director Certificate Program
 • DCPU     Director Certificate Program Update
 • ACP     Audit Committee Program
 • MFM     Monitoring Fraud Risk Management
 • MIA     Monitoring the Internal Audit Function
 • MIR     Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
 • MFR     Monitoring the Quality of Financial Reporting
 • RCC:     Role of the Compensation Committee
 • ACEP:     Anti-Corruption Executive Program
 • ELP:   Ethical Leadership Program

สถาบันวิทยาการตลาดทุน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
2555 - 2557 กรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทอรนิกส์
2554 - 2557 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553 - 2555 กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
กรรมการตรวจสอบ
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 56 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

        ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ INDIANA STATE UNIVERSITY  U.S.A

การอบรม

        สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และอื่นๆ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 27/2003)

 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2005)

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2559 - ปัจจุบัน ประธาน บจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์
  กรรมการ บจ. ลอว์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ) บมจ. แสนสิริ
  กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมนสเตย์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ชลกิจสากล
2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีนโซลูชั่น
2554 คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ล็อกซเล่ย์
2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์
2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยฟิลาเท็กซ์
2542 – 2557 กรรมการ บจ. โรงโม่หินดวงตะวัน
2542 – 2556 กรรมการ บมจ. ปรินดา