คณะกรรมการ >
คณะกรรมการบริษัท

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ประธานกรรมการบริหาร
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
อายุ 59 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ พ.ศ. 2536

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 30/9/2563)

2.78%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา 

การอบรม       

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 37/2003

 • หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 31/2013

 • หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 1/2013

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) :

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 26 ปี 2556

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA):

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (วตท.10)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย:

 • หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)

สถาบันวิทยาการพลังงาน:

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 (วพน.11)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2556 ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)
2563 - ปัจจุบัน ประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISC) สภาอุตสาหกรรมแห้งประเทศไทย
2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
2561 – ปัจจุบัน - รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี อาเซียน (AWEN)
2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย (ACMA)
2557 - ปัจจุบัน - ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A.
2551 - ปัจจุบัน - สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นไทย (YTEA)
2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2546 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.วังจุฬา
2544 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2538 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์

- กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

- กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

2536 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2526 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

   

นายคะซึโนริ อิโตะ
ประธานบริหาร
นายคะซึโนริ  อิโตะ ​
ตำแหน่ง ประธานบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานคณะกรรมการบริหาร
อายุ 58 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง
ประธานบริหาร
พ.ศ. 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 158/2019

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2561 ปัจจุบัน - ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2559 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2557  ปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556  ปัจจุบัน
- กรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
2556  2561 - กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2554  2556 - ผู้จัดการแผนกยางและอีลาสโตเมอร์ บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2552  2554 - กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนแอค เวียดนาม

นายโชอิชิ อีโนเว
กรรมการ
นายโชอิชิ อีโนเว
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 91 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2553 ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2543 ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2518  ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล
2516  ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2511 ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค เทคนิคเคิล เซ็นเตอร์

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 60 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้น 2.19%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ-การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม
จาก Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น   

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Accreditation Program Class  (DAP) รุ่น 136/2560
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2529 – ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2560 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ.เอ็มวิชั่น
2558 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)
- อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
2550 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา
2549 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. บุศยพรรณ
2546 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. วังจุฬา
2544 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น
2541 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
2539 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
- รองประธาน บจ. ไดโด สิทธิผล
- กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ่งง่วนฮง
2538 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
- กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
- กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2536 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2529 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919
2526 – ปัจจุบัน  -กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 57 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้น 2.35 %

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544

การอบรมสถาบันอื่นๆ:

 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนรุ่น 1
  สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
ประสปการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2534 – ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2563 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่่น)
2562 - ปัจจุบัน - อุปนายก สมาคมสโมสรนักลงทุน
2559 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
2556 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
2549 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric
2546 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. วังจุฬา
2543 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค
2542 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์
2540 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์
- กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2539 – ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล
2538 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
2536 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย)
- รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
2535 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
กรรมการ
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 53 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.54%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2546
 • Role of the Compensation (RCC) รุ่น 17/2556
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2534 ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2557 - ปัจจุบัน  - กรรมการผู้จัดการ บจ.แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
2549 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
2546 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. วังจุฬา
2539 ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
- กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล จำกัด
2536 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2533 ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919
- กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์)
2529 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง
2523 ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

นายมาซายูกิ อีโนเว
กรรมการ
นายมาซายูกิ อีโนเว
ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 55 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ  Aoyama Gakuin Graduate School ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น  65/2550
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2534  ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น
- กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2538 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
2550 2558 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2547 2558 - รองประธานกรรมการบริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)

นายคาซูโอะ ซาโตะ
กรรมการ
นายคาซูโอะ ซาโตะ
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 62 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีวิศวกรรมโพลีเมอร์ จาก Nagoya Institute of Technology  ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 108/2557
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2556 ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2559 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2556 2559 - ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2550 2556 - กรรมการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)

นางอัญชลี ชวนิชย์
กรรมการอิสระ
นางอัญชลี ชวนิชย์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ  70 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri - Rolla, USA

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Audit Committee Program รุ่น 1/2004
 • Directors Certification Program รุ่น 45/2004
 • Finance for Nomfinance Director รุ่น 10/2004
 • The Role of The Chairman Program รุ่น 13/2006

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 (2541)

 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3/2555

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 7/2551

  สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สถาบันพระปกเกล้า

 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2545

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 3/2557

วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง (บยป.)

 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 4/2555

วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นธป.)

 • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 2/2557

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2561- ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2563 – ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศาภาคตะวันออก (EEC)

- กรรมการ มูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

2562 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
2560 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
2559 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน - นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
2543 – ปัจจุบัน - ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด
2560 – มิ.ย. 2563 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2560 - อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ(ด้านอุตสาหกรรมและบริการ) (สปท.)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้านพลังงาน) (สปท.)
2558 – 2559 - สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

 


รศ.จารุพร ไวยนันท์
กรรมการอิสระ
รองศาสตราจารย์ จารุพร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 76 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน (M.A.) Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา

การอบรม

การอบรมในปี 2563:

 • หลักสูตร การปฏิบัติตาม TFRS 16 โดยไม่ยุ่งยาก โดยสภาวิชาชีพบัญชี
 • หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่ประเทศไทยหลังโควิด โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • หลักสูตร Agile Risk Management in the New Normal โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Demonstrating Corporate Purpose โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร What Directors should know ? โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 6/2018)
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)    
 • หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU)     
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)     
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)     
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)    
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)    
 • หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)     
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
 • หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
 • หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)     

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA):

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2558 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
2560 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ
2557 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
2555 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
2551 - ปัจจุบัน - ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำาภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557 - 2563 - อนุกรรมการติดตามและประเมินผล สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2555 - 2562 - กรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Development Agency)
2561 2561 - อนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) กระทรวงยุติธรรม
2559 – 2560  - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
2555 2557 - กรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2554 – 2557 - กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553 – 2555 - กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
2552 2558 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
2552 2554 - กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายสุรงค์ บูลกุล
กรรมการอิสระ
นายสุรงค์ บูลกุล
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 65 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทด้าน Engineering in Operations Research, Cornell University, New York, U.S.A.

ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ Cornell University, New York, U.S.A.

การอบรม

การอบรมประจำปี 2563 :

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 121/2552

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA):

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่น 10)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.):

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919)

การอบรมอื่นๆ:

 • Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A.
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง
 • วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า (ปปร. รุ่น 8)
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม 
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (บ.ย.ส. รุ่น15)
 • หลักสูตร Thai Intelligent Investors สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย (รุ่น 1)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่น 2)
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP รุ่นที่ 2) จัดโดย PLLI
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2558 – ปัจจุบัน    - กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2561 – ปัจจุบัน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

- กรรมการอิสระ บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์

2560 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  - ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2559 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
2558 – ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
2561 - 2563 - ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  - กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  - กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
2560 - 2562 - ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
2560 - 2561 - ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2557 – 2562 - ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
- กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
2557 – 2559 - กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 – 2558 - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ. ปตท.
2556 - 2562 - ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
กรรมการอิสระ
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
อายุ 60 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ INDIANA STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 27/2546)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2548)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.):

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2560 ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ. ล็อกซเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2562 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้
2559 ปัจจุบัน - ประธาน บจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์
- กรรมการ บจ. ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี
2558 ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แสนสิริ
2554 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
2553 – ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ล็อกซเล่ย์
2543 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์
2558 – 2559 - กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมนสเตย์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
2556 – 2557 - กรรมการ บจ. ชลกิจสากล
2555 – 2560 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีนโซลูชั่น
2554 – 2559 - คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง