คณะกรรมการ >
คณะกรรมการบริษัท

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ประธานกรรมการบริหาร
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 55 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.44%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา 

การอบรม       
 • DCP    Director Certification Program    รุ่น 37/2003                                              
 • RCP    Role of the Chairman Program   รุ่น 31/2013                                            
 • RMP    Risk Management Committee Program  รุ่น 1/2013
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
กรรมการนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 26)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2553 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2526 - ปัจจุบัน กรรมการบมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2557 - 2559 กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2553 - 2557 กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550 - 2556 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2536 - 2550

กรรมการผู้จัดการ และรองประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นายคะซึโนริ อิโตะ
ประธานบริหาร

นายโชอิชิ อีโนเว
กรรมการ
นายโชอิชิ อีโนเว
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 87 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

         ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2518 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล
2516 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2511 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค เทคนิคเคิล เซ็นเตอร์

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 56 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้น 1.70%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

       ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ-การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม จาก Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น   

การอบรม
 • DAP    Director Accreditation Program รุ่น 136/2017
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
รองประธาน บจ. ไดโด สิทธิผล
กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ่งง่วนฮง
2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2529 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919
กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 53 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1.86%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี        

ปริญญาโท สาขา Business Administration, Oklahoma City University, U.S.A.

การอบรม

        สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

        DCP Director Certification Program  รุ่น 8/2001

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค
2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์
2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์
กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2539 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย)
รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2535 - 2556 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
กรรมการ
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 49 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.17%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

         ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

        สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • DAP      Director Accreditation Program  รุ่น 5/2003
 • RCC      Role of the Compensation        รุ่น 17/2013
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
2539 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล จำกัด
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2533 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919
กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์)
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง
2523 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

นายมาซายูกิ อีโนเว
กรรมการ
นายมาซายูกิ อีโนเว
ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 51 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

         ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ  Aoyama Gakuin Graduate School ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

        สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • DAP     Director Accreditation Program  รุ่น  65/2007
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น
  กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2550 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2547 - 2558 รองประธานกรรมการบริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)

นายคาซูโอะ ซาโตะ
กรรมการ
นายคาซูโอะ ซาโตะ
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 58 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 สิงหาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

         ปริญญาตรีวิศวกรรมโพลีเมอร์ จาก Nagoya Institute of Technology  ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

        สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • DAP     Director Accreditation Program  รุ่น  108/2014
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - 2559 ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2550 - 2556 กรรมการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)

นางอัญชลี ชวนิชย์
กรรมการอิสระ

นางอัญชลี ชวนิชย์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 68 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 14 กุมภาพันธ์ 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

        ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri - Rolla, USA

การอบรม

        สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • DCP     Director Certification Program   รุ่น  45/2004
 • ACP     Audit Committee Program   รุ่น  1/2004
 • FNP     Finance for Nomfinance Director   รุ่น  10/2004
 • RNC     The Role of the Chairman Program   รุ่น  13/2006
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
2543 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูประการังและชายหาด
2559 - 2560

อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ (ด้านอุตสาหกรรมและบริการ) (สปท.)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้านพลังงาน) (สปท.)


รศ.จารุพร ไวยนันท์
กรรมการอิสระ
รองศาสตราจารย์ จารุพร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 72 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 พฤษภาคม 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

         ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน (M.A.) Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา

การอบรม

        สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • DCP     Director Certificate Program
 • DCPU     Director Certificate Program Update
 • ACP     Audit Committee Program
 • MFM     Monitoring Fraud Risk Management
 • MIA     Monitoring the Internal Audit Function
 • MIR     Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
 • MFR     Monitoring the Quality of Financial Reporting
 • RCC:     Role of the Compensation Committee
 • ACEP:     Anti-Corruption Executive Program
 • ELP:   Ethical Leadership Program

        สถาบันวิทยาการตลาดทุน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
2555 - 2557 กรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทอรนิกส์
2554 - 2557 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553 - 2555 กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

นายสุรงค์ บูลกุล
กรรมการอิสระ
นายสุรงค์ บูลกุล
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 61 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 25 พฤศจิกายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทด้าน Engineering in Operations Research, Cornell University, New York, U.S.A.

ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จาก , Cornell University, New York, U.S.A.

การอบรม
 • สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Director Certification Program รุ่น 121/2009
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่น 10)
 • Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A.
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า (ปปร. รุ่น 8)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 4919)
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (บ.ย.ส. รุ่น15)
 • หลักสูตร Thai Intelligent Investors สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย (รุ่น 1)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่น 2)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
  ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
  กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
  กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
  กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
  กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
  นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ. ปตท.
2555 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. ปตท.
2552 - 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยออยล์

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
กรรมการอิสระ
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 56 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

        ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ INDIANA STATE UNIVERSITY  U.S.A

การอบรม

        สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และอื่นๆ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 27/2003)

 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2005)

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2559 - ปัจจุบัน ประธาน บจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์
  กรรมการ บจ. ลอว์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ) บมจ. แสนสิริ
  กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมนสเตย์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ชลกิจสากล
2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีนโซลูชั่น
2554 คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ล็อกซเล่ย์
2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์
2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยฟิลาเท็กซ์
2542 – 2557 กรรมการ บจ. โรงโม่หินดวงตะวัน
2542 – 2556 กรรมการ บมจ. ปรินดา