คณะกรรมการ >
คณะกรรมการบริษัท

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ประธานกรรมการบริหาร
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
อายุ 58 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.78%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา 

การอบรม       

การอบรมประจำปี 2562:

 • หลักสูตร Exponential Manufacturing, SingularityU Thailand Summit in collaboration with the Federation of Thai Industries

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 37/2003

 • หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 31/2013

 • หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 1/2013

การอบรมสถาบันอื่นๆ :

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 26 ปี 2556

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA):

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 (วพน.11)

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 26 ปี 2556

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (วตท.10)

 • สัมมนาวิชาการประจำปี ACMA Business Forum 2017

 • หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)           

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2556 ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)
2561 – ปัจจุบัน - ประธาน ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ 
  (Industrial Excellence Center: IEC) 
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธาน คณะทำงานร่วมเรื่องฐานข้อมูลกลางสิ้นค้าแห่งชาติ
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รองประธาน คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมฯ (กบ.) 
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการสภาอุสาหกรรมฯ (กส.)
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (กบ.ทม.)
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการจัดหาสำนักงานใหม่
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้ง FTI Academy
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายงานสื่อสารองค์กรและรายได้
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2559 ปัจจุบัน - กรรมการ สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย
2555 ปัจจุบัน - กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2553 ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A
2549  ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2546 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. วังจุฬา
2544 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2538 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
  - กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
  - ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
2536 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2526 ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2559 2561 - กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รองประธานสำนักงานรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
  สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC)
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2558 2561 - กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 2559 - กรรมการวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2553  2557 - กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายคะซึโนริ อิโตะ
ประธานบริหาร
นายคะซึโนริ  อิโตะ ​
ตำแหน่ง ประธานบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานคณะกรรมการบริหาร
อายุ 57 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง
ประธานบริหาร
พ.ศ. 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 158/2019

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2561 ปัจจุบัน - ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2559 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2557  ปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556  ปัจจุบัน
- กรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
2556  2561 - กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2554  2556 - ผู้จัดการแผนกยางและอีลาสโตเมอร์ บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2552  2554 - กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนแอค เวียดนาม

นายโชอิชิ อีโนเว
กรรมการ
นายโชอิชิ อีโนเว
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 90 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2553 ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2543 ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2518  ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล
2516  ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2511 ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค เทคนิคเคิล เซ็นเตอร์

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 58 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้น 2.19%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ-การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม
จาก Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น   

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Accreditation Program Class  (DAP) รุ่น 136/2560
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2529 – ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2560 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ.เอ็มวิชั่น
2558 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. สตูดิโอ 888
- กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)
- อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
2550 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา
2549 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. บุศยพรรณ
2546 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. วังจุฬา
2544 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น
2541 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
2539 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
- รองประธาน บจ. ไดโด สิทธิผล
- กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ่งง่วนฮง
2538 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
- กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
- กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2536 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2529 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919
2526 – ปัจจุบัน  -กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 56 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้น 2.35 %

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การอบรม

การอบรมประจำปี 2562 :

 • หลักสูตร Property Tax จากสถาบันวิจัยโอเมก้าเวิล์ดคลาสหลักสูตร Property Tax จากสถาบันวิจัยโอเมก้าเวิล์ดคลาส

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544

การอบรมสถาบันอื่นๆ:

 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนรุ่น 1
  สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
ประสปการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2534 – ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2559 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
2556 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
2549 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric
2547 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน
2546 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. วังจุฬา
2545 – ปัจจุบัน - กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน
2543 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค
2542 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์
2540 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์
- กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2539 – ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล
2538 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
2537 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. บุศยพรรณ
2536 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย)
- รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
2535 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2547   -  2562 - อุปนายก สมาคมสโสรนักลงทุน

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
กรรมการ
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 52 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.44%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2546
 • Role of the Compensation (RCC) รุ่น 17/2556
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2534 ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2557 - ปัจจุบัน  - กรรมการผู้จัดการ บจ.แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
2549 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
2546 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. วังจุฬา
2539 ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
- กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล จำกัด
2536 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2533 ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919
- กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์)
2529 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง
2523 ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

นายมาซายูกิ อีโนเว
กรรมการ
นายมาซายูกิ อีโนเว
ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 54 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ  Aoyama Gakuin Graduate School ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น  65/2550
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2534  ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น
- กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2538 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
2550 2558 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2547 2558 - รองประธานกรรมการบริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)

นายคาซูโอะ ซาโตะ
กรรมการ
นายคาซูโอะ ซาโตะ
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 60 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีวิศวกรรมโพลีเมอร์ จาก Nagoya Institute of Technology  ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 108/2557
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2556 ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2559 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2556 2559 - ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2550 2556 - กรรมการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)

นางอัญชลี ชวนิชย์
กรรมการอิสระ
นางอัญชลี ชวนิชย์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 69 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri - Rolla, USA

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 45/2547
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2547
 • หลักสูตร Finance for Nomfinance Director (FNP) รุ่น 10/2547
 • หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RNC) รุ่น 13/2549

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.):

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 (2541)
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3/2555

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA):

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 7/2551

การอบรมสถาบันอื่นๆ

 

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 (2541) จาก วปอ.
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3/2555 จาก วปอ.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 7/2551 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 6/2545 จากสถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 3/2557 จาก วพน.
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 4/2555 จาก บยป.
 • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 2/2557จาก นธป.
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2561 – ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2560 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน - นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
2543 – ปัจจุบัน - ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูประการังและชายหาด
2559 – 2560 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้านพลังงาน) (สปท.)
- อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ (ด้านอุตสาหกรรมและบริการ) (สปท.)
2558 – 2559 - สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
2556 – 2557 - ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
2554 – 2556 - ประธานกรรมการ บริษัท สยาม โซลาร์ จำกัด
- กรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประธานวิศวกรหญิงไทย)
2543 – 2558 - ประธานมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย

รศ.จารุพร ไวยนันท์
กรรมการอิสระ
รองศาสตราจารย์ จารุพร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 74 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน (M.A.) Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา

การอบรม

การอบรมในปี 2561:

 • หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 6/2561) สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Upcoming Financial Reporting Standards (TFRS 9, 15, and 16): Major Changes of Financial Reporting, KPMG
 • หลัดสูตร Value Creation and Enterprise Risk Management 
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสุตร Fintech and Cryptocurrency VS Law Enforcement โดยมูลนิธินิติศาสตร์ มธ.
  กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศาสตร์ มธ. และคณะนิติศาสตร์

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)    
 • หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU)     
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)     
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)     
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)    
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)    
 • หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)     
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)     
 • หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)     
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA):

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2558 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
2560 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ
2557 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
2555 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
2561 2561 - อนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) กระทรวงยุติธรรม
2559 – 2560  - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
2555 2557 - กรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2554 – 2557 - กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553 – 2555 - กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
2552 2558 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
2552 2554 - กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายสุรงค์ บูลกุล
กรรมการอิสระ
นายสุรงค์ บูลกุล
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 64 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทด้าน Engineering in Operations Research, Cornell University, New York, U.S.A.

ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ Cornell University, New York, U.S.A.

การอบรม

การอบรมประจำปี 2562 :

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 121/2552

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA):

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่น 10)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.):

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919)

การอบรมอื่นๆ:

 • Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A.
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919) จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า (ปปร. รุ่น 8)
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม 
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (บ.ย.ส. รุ่น15)
 • หลักสูตร Thai Intelligent Investors สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย (รุ่น 1)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่น 2)
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP รุ่นที่ 2) จัดโดย PLLI
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2558 – ปัจจุบัน    - กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2561 – ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

- กรรมการอิสระ บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์

- กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2560 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  - ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
  - ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
2559 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
2558 – ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ/ กรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
- กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
- กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
2560 - 2562 - ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
2560 - 2561 - ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2557 - 2562 - ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
2556 – 2562 - ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
2557 – 2560 - กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2557 – 2559 - กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 – 2558 - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ. ปตท.
2556 – 2560 - นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555 – 2557 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. ปตท.
2552 – 2555 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยออยล์

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
กรรมการอิสระ
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
อายุ 58 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ INDIANA STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 27/2546)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2548)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.):

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2560 ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ. ล็อกซเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2559 ปัจจุบัน - ประธาน บจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์
- กรรมการ บจ. ลอว์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์
2558 ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บมจ. แสนสิริ
2554 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
2553 – ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ล็อกซเล่ย์
2558 – 2559 - กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมนสเตย์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
2556 – 2557 - กรรมการ บจ. ชลกิจสากล
2555 – 2560 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีนโซลูชั่น
2554 – 2559 - คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง