คณะกรรมการ >
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

รศ.จารุพร ไวยนันท์
ประธานคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ จารุพร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 72 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 13 พฤษภาคม 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน (M.A.) Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • DCP     Director Certificate Program
  • DCPU     Director Certificate Program Update
  • ACP     Audit Committee Program
  • MFM     Monitoring Fraud Risk Management
  • MIA     Monitoring the Internal Audit Function
  • MIR     Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
  • MFR     Monitoring the Quality of Financial Reporting
  • RCC:     Role of the Compensation Committee
  • ACEP:     Anti-Corruption Executive Program
  • ELP:   Ethical Leadership Program

สถาบันวิทยาการตลาดทุน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
2555 - 2557 กรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทอรนิกส์
2554 - 2557 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553 - 2555 กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

นายสมหมาย วันดี
กรรมการ
นายสมหมาย วันดี
ตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม / ผู้จัดการอาวุโสแผนก Supply Chain
อายุ 48 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 13 พฤษภาคม 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.00025%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

         ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การอบรม

         ELP  Ethical Leadership Program 2/2015

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนก Supply Chain บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2548 - 2558 ผู้จัดการอาวุโสแผนก Press 1 และ 2 บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นายสุนันท์ ลาเจริญ
กรรมการ
นายสุนันท์ ลาเจริญ
ตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม/ ผู้จัดการอาวุโส แผนกการตลาด
อายุ 44 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 16 พฤษภาคม 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0005%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท คณะธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

การอบรม

 - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2560 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  ผู้จัดการอาวุโส แผนกการตลาด บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2555 - 2559 ผู้จัดการ แผนกการตลาด บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นางสาวรุ่งทิวา ทองประไพแสง
กรรมการ
นางสาวรุ่งทิวา ทองประไพแสง
ตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม / ผู้จัดการ แผนกธุรการ
อายุ 47 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 16 พฤษภาคม 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 - ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2560 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการ แผนกธุรการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2552 - 2560 หัวหน้าส่วน แผนกธุรการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2549 - 2552 หัวหน้าส่วน ฝ่ายการตลาด บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

 


นายเทอดศักดิ์ เอมเสม
กรรมการ
นายเทอดศักดิ์ เอมเสม
ตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม / ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
อายุ 40 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 16 พฤษภาคม 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรม

       - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)