คณะกรรมการ >
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

รศ.จารุพร ไวยนันท์
ประธานคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ จารุพร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 74 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน (M.A.) Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา

การอบรม

การอบรมในปี 2561:

 • หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 6/2561) สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Upcoming Financial Reporting Standards (TFRS 9, 15, and 16): Major Changes of Financial Reporting, KPMG
 • หลักสูตร Value Creation and Enterprise Risk Management 
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสุตร Fintech and Cryptocurrency VS Law Enforcement โดยมูลนิธินิติศาสตร์ มธ.
  กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศาสตร์ มธ. และคณะนิติศาสตร์

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)    
 • หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU)     
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)     
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)     
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)    
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)    
 • หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)     
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)     
 • หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)     
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA):

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2558 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
2560 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ
2557 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
2555 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
2561 2561 - อนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) กระทรวงยุติธรรม
2559 – 2560  - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
2555 2557 - กรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2554 – 2557 - กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553 – 2555 - กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
2552 2558 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
2552 2554 - กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายสมหมาย วันดี
กรรมการ
นายสมหมาย วันดี
ตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม / ผู้จัดการอาวุโสแผนก Supply Chain
อายุ 50 ปี 
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.00025%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

         ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การอบรม

         ELP  Ethical Leadership Program 2/2015

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2558 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการอาวุโสแผนก Supply Chain บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 - ปัจจุบัน - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2548 - 2558 - ผู้จัดการอาวุโสแผนก Press 1 และ 2 บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นายสุนันท์ ลาเจริญ
กรรมการ
นายสุนันท์ ลาเจริญ
ตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม/ ผู้จัดการอาวุโส แผนกการตลาด
อายุ 46 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0005%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท คณะธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรม

 - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  - ผู้จัดการอาวุโส แผนกการตลาด บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2555 - 2559 - ผู้จัดการ แผนกการตลาด บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นางสาวรุ่งทิวา ทองประไพแสง
กรรมการ
นางสาวรุ่งทิวา ทองประไพแสง
ตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม / ผู้จัดการ แผนกธุรการ
อายุ 48 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2560 - ปัจจุบัน

- ผู้จัดการ แผนกธุรการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2552 - 2560 - หัวหน้าส่วน แผนกธุรการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2549 - 2552 - หัวหน้าส่วน ฝ่ายการตลาด บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

 


นายเทอดศักดิ์ เอมเสม
กรรมการ
นายเทอดศักดิ์ เอมเสม
ตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม / ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
อายุ 41 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

       - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2555 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)