กฎบัตรและเอกสารสำคัญ

กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

เอกสารสำคัญ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อบังคับบริษัทฯ

นโยบายบริหารความเสี่ยง

นโยบายการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน

นโยบายด้านภาษี

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

นโยบายสิ่งแวดล้อม

คู่มือส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร