คณะกรรมการ >
คณะกรรมการบริหาร

นายคะซึโนริ อิโตะ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายคัตซึโนริ  อิโตะ ​
ตำแหน่ง ประธานบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 56 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 23 พฤศจิกายน 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  กรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
2554 - 2556 ผู้จัดการแผนกยางและอีลาสโตเมอร์ บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2552 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนแอค เวียดนาม

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 55 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานบริหาร พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.44%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา 

การอบรม       

DCP    Director Certification Program Class 37/2003

RCP    Role of the Chairman Program Class 31/2013

RMP    Risk Management Committee Program Class 1/2013

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
กรรมการนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 26)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2553 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2526 - ปัจจุบัน กรรมการบมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2557 - 2559 กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2553 - 2557 กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550 - 2556 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2536 - 2550 กรรมการผู้จัดการ และรองประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นายทาเคชิ อะราคาวา
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายทาเคชิ อารากาว่า
ตำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
อายุ 59 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 20 สิงหาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

         ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย Nihon ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

         หลักสูตร Director Accreditation Programm 65/2007

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2561 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
2556 - 2561 กรรมการ บริษัท บี ไอ เอ็ม ซี จำกัด
2552 - 2553 กรรมการผู้จัดการ  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2549 - 2552 กรรมการบริหาร  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2547 - 2548 ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต บริษัท บริดจ์สโตน ไออาร์ซี จำกัด
2543 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท บริดจ์สโตน ไออาร์ซี จำกัด

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
ตำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 51 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 29 มกราคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0239 %
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

         ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

        สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD

 • DAP Director Accreditation Program  รุ่น 117/2015  
 • ELP  Ethical Leadership Program รุ่น 2/2015
 • SFE  Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2013
 • CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2553 - 2558 รองกรรมการบริหาร สายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2541 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
2541 - 2553 ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2540 - 2541 ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ บมจ. อีโนเว รับเบอร์  (ประเทศไทย)
2539 - 2540 ผู้จัดการแผนกการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2536 - 2539 ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2535 - 2536 ผู้จัดการแผนกสารสนเทศ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นายมิซึฮิโระ อิโตะ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายคะซึโนริ  อิโตะ ​
ตำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
อายุ 45 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 23 พฤศจิกายน 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Nagoya Institute of Technoloy ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2547 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกวิศวกรรมการผลิตยาง บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น
   

นายชิเกยูคิ โฮโซคาวา
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายชิเกยูกิ  โฮโซคาว่า
ตำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 48 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร 24 พฤศจิกายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ Okayama University of Science ​

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2558 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2557 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2555 - 2556 ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนประกันคุณภาพ แผนกยางนอก บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2547 - 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวอุตสาหกรรม บจ. บริดจ์สโตน ไออาร์ซี แมนูแฟคเจอริง

นายสุชาติ คูถิรตระการ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายสุชาติ คูถิรตระการ
ตำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 47 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร 9 สิงหาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0087 %
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • HRP      How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2015 
 • FSD      Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012
 • RMP     Risk Management Committee Program รุ่น  5/2014
CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program  Babson College
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2556 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นายเชาวลิต มีทองคำ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายเชาวลิต มีทองคำ
ตำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 58 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 13 พฤษภาคม 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0005 %
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม สาขาวิชาการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • RCL   Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 2/2015
 • DAP   Director Accreditation Program รุ่น 122/2015
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2558 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2556 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายวางแผน สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายณรงค์ชัย   รัตนเอกกวิน 
ตำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 46 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 24 พฤศจิกายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0025 %
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม (MS(CEM)) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • HRP     How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2015  
 • FSD     Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012 สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • RMP    Risk Management Committee Program รุ่น 5/2014 สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
CEDI  - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College
หลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการสวทช.
        ISO9001:2000 Internal Auditing, Robere & Associates
        ISO/TS16949:2002 Internal Auditing, Robere & Associates
        ISO14001 Internal Audit, Robere & Associates
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา  บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2557 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2556 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายการผลิต  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2552 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ

นายฮิโรโซะ มิซูโน่
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายฮิโรโซะ  มิซูโนะ
ตำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 61 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 22 พฤศจิกายน 2555
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Shibaura Institute of Technology

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้บริหารอาวุโส PT Gajah Tunggal Tbk.
2555 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  เจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
ตำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 53 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 12 กุมภาพันธ์ 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Ritsumeikan 

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ PT. Inoac Polytechno Indonesia
  สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2558 - 2559 กรรมการผู้จัดการแผนกยางและอีลาสโตเมอร์ INOAC
  รองประธานบริหาร PT. IRC INOAC INDONESIA
2553 - 2558 กรรมการผู้จัดการ บจ. Dongguan Inoac (F.K.) Metal and Elastomer