คณะกรรมการ >
คณะกรรมการบริหาร

นายคะซึโนริ อิโตะ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายคะซึโนริ  อิโตะ ​
ตำแหน่ง ประธานบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 56 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2561 – ปัจจุบัน - ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  - ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  - รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2559 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2557 – ปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
2556 – 2561 - กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2554 – 2556 - ผู้จัดการแผนกยางและอีลาสโตเมอร์ บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2552 – 2554 - กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนแอค เวียดนาม

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  /รองประธานคณะกรรมการบริหาร
อายุ 57 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.44%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา 

การอบรม       

การอบรมประจำปี 2561:

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 (วพน.11) สถาบันวิทยาการพลังงาน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 37/2546
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 31/2556
 • หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 1/2556

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.):

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 26 ปี 2556

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA):

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (วตท.10)
 • สัมมนาวิชาการประจำปี ACMA Business Forum 2558

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI):

 • หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2556 ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)
2561 – ปัจจุบัน - ประธาน ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ 
  (Industrial Excellence Center: IEC) 
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธาน คณะทำงานร่วมเรื่องฐานข้อมูลกลางสิ้นค้าแห่งชาติ
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รองประธาน คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมฯ (กบ.) 
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการสภาอุสาหกรรมฯ (กส.)
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (กบ.ทม.)
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการจัดหาสำนักงานใหม่
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้ง FTI Academy
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายงานสื่อสารองค์กรและรายได้
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2559 ปัจจุบัน - กรรมการ สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย
2555 ปัจจุบัน - กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2553 ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A
2549  ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2546 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. วังจุฬา
2544 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2538 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
  - กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
  - ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
2536 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2526 ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2559 2561 - กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รองประธานสำนักงานรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
  สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC)
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2558 2561 - กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 2559 - กรรมการวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2553  2557 - กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายทาเคชิ อะราคาวา
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายทาเคชิ อะราคาวา
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 59 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท          

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย Nihon ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Accreditation Programm 65/2007
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2561 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร  
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  - กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
2555 – 2561 - กรรมการ บจ. บี ไอ เอ็ม ซี 
2554 – 2555 - ผู้จัดการทั่วไป บจ, อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2552 – 2554 - กรรมการผู้จัดการ  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2549 – 2552 - กรรมการบริหาร  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2547 – 2548 - ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต บริษัท บริดจ์สโตน ไออาร์ซี จำกัด
2543 – 2547 - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท บริดจ์สโตน ไออาร์ซี จำกัด

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายบริหารและควบคุม / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร 
อายุ 54 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.024 %
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

การอบรมประจำปี 2561:

 • หลักสูตร Pack 5 & Fair Value จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร การขับเคลื่อนผลิตภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • หลักสูตร Digital Social Innovation 2018 จากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
 • หลักสูตร นโยบายการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (อบรมภายใน)
 • หลักสูตร การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้บริหาร (อบรมภายใน)
 • หลักสูตร กฎระเบียบและกฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร (อบรมภายใน)

 สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 117/2558
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่น 2/2558
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2556

หลักสูตรจาก Babson College:

 • หลักสูตร Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College (CEDI)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2559 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นต์ 
2558 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2544 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท  บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2541 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
2553 – 2558 - รองกรรมการบริหาร สายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นายมิซึฮิโระ อิโตะ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายมิซึฮิโระ อิโตะ​
ตำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
อายุ 45 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Nagoya Institute of Technoloy ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2561 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
  - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2547 – ปัจจุบัน - ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกวิศวกรรมการผลิตยาง บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น

นายชิเกยูคิ โฮโซคาวา
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายชิเกยูกิ  โฮโซคาวา
ตำแหน่ง กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 50 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร พ.ศ. 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ Okayama University of Science ​

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2557 – ปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 – 2560 - สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
2555 – 2556 - ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนประกันคุณภาพ แผนกยางนอก
บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2547 – 2555 - ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกวิศวอุตสาหกรรม
บจ. บริดจ์สโตน ไออาร์ซี แมนูแฟคเจอริง

นายสุชาติ คูถิรตระการ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายสุชาติ คูถิรตระการ
ตำแหน่ง รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ /
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 49 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร พ.ศ. 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.003%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การอบรม

การอบรมประจำปี 2561:

 • กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร (อบรมภายใน)
 • การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้บริหาร (อบรมภายใน)

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2558
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 18/2555
 • หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น  5/2557

การอบรมอื่น ๆ:

 • หลักสูตร Babson Entrepreneurial Leadership Program  Babson College (CEDI)
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2558 ปัจจุบัน - รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2556 ปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายณรงค์ชัย   รัตนเอกกวิน 
ตำแหน่ง รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม/ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร/
สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 48 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.005 %
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม (MS(CEM)) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2558 
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 18/2555 
 • หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 5/2557 

การอบรมอื่น ๆ:

 • หลักสูตร Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College (CEDI)
 • หลักสูตร วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการสวทช.
 • หลักสูตร ISO9001:2000 Internal Auditing, Robere & Associates
 • หลักสูตร ISO/TS16949:2002 Internal Auditing, Robere & Associates
 • หลักสูตร ISO14001 Internal Audit, Robere & Associates
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2559 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2558 ปัจจุบัน - รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  - รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา  บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
  - สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2557 ปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2556 2558 - ผู้จัดการฝ่ายการผลิต  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2552 2558 - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  - ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
ตำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 55 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท           

ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2561 ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บจ. Rubber and Elastomer Division, Inoac
2559 ปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2558 2559 - กรรมการผู้จัดการแผนกยางและอีลาสโตเมอร์ INOAC
  - รองประธานบริหาร PT. IRC INOAC INDONESIA
2553 2558 - กรรมการผู้จัดการ บจ. Dongguan Inoac (F.K.) Metal and Elastomer

นายคาซูอากิ ยามาดะ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายคาซูอากิ ยามาดะ
ตำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 52 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิงะ ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2562 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา บริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
2554  2558 - ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด