ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่/เวลา   แหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
15 ต.ค. 2564 13:27   IRC แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ประธานบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รายละเอียด
01 ต.ค. 2564 12:41   IRC ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้าสำหรับ AGM 2565 รายละเอียด
07 ก.ย. 2564 17:31   IRC แจ้งกรรมการเสียชีวิต รายละเอียด
11 ส.ค. 2564 18:43   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 รายละเอียด
11 ส.ค. 2564 18:43   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
11 ส.ค. 2564 18:41   IRC งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
10 พ.ค. 2564 21:04   IRC แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหาร รายละเอียด
10 พ.ค. 2564 20:42   IRC การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
10 พ.ค. 2564 20:15   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 รายละเอียด
10 พ.ค. 2564 20:14   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
10 พ.ค. 2564 20:11   IRC งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
15 ก.พ. 2564 08:11   IRC แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รายละเอียด
11 ก.พ. 2564 18:49   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
11 ก.พ. 2564 18:48   IRC งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
11 ก.พ. 2564 18:47   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 รายละเอียด
29 ม.ค. 2564 17:58   IRC มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รายละเอียด
12 ม.ค. 2564 13:19   IRC แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (แก้ไขเทมเพลท) รายละเอียด
12 ม.ค. 2564 12:43   IRC แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียด
29 ธ.ค. 2563 18:40   IRC แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 รายละเอียด
28 ธ.ค. 2563 17:59   IRC แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รายละเอียด
วันที่/เวลา   แหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
15 ต.ค. 2564 13:27   IRC แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ประธานบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รายละเอียด
01 ต.ค. 2564 12:41   IRC ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้าสำหรับ AGM 2565 รายละเอียด
07 ก.ย. 2564 17:31   IRC แจ้งกรรมการเสียชีวิต รายละเอียด
11 ส.ค. 2564 18:43   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 รายละเอียด
11 ส.ค. 2564 18:43   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
11 ส.ค. 2564 18:41   IRC งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
10 พ.ค. 2564 21:04   IRC แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหาร รายละเอียด
10 พ.ค. 2564 20:42   IRC การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
10 พ.ค. 2564 20:15   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 รายละเอียด
10 พ.ค. 2564 20:14   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
10 พ.ค. 2564 20:11   IRC งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
15 ก.พ. 2564 08:11   IRC แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รายละเอียด
11 ก.พ. 2564 18:49   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
11 ก.พ. 2564 18:48   IRC งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
11 ก.พ. 2564 18:47   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 รายละเอียด
29 ม.ค. 2564 17:58   IRC มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รายละเอียด
12 ม.ค. 2564 13:19   IRC แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (แก้ไขเทมเพลท) รายละเอียด
12 ม.ค. 2564 12:43   IRC แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียด
29 ธ.ค. 2563 18:40   IRC แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 รายละเอียด
28 ธ.ค. 2563 17:59   IRC แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รายละเอียด
อ้างอิงข้อมูลจาก : www.set.or.th