ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
15 ส.ค. 2560 12:58   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (แก้ไข Template) รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:50   การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:49   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:49   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:49   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
16 พ.ค. 2560 17:20   การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
16 พ.ค. 2560 07:53   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
16 พ.ค. 2560 07:52   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 รายละเอียด
15 พ.ค. 2560 18:29   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รายละเอียด
15 พ.ค. 2560 18:28   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
15 พ.ค. 2560 18:26   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
08 มี.ค. 2560 17:25   แจ้งการแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อมูลในรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 รายละเอียด
15 ก.พ. 2560 17:00   รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (แก้ไข/เพิ่มเติม) รายละเอียด
14 ก.พ. 2560 18:43   รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน รายละเอียด
14 ก.พ. 2560 18:43   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 รายละเอียด
14 ก.พ. 2560 18:42   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
14 ก.พ. 2560 18:41   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
14 ก.พ. 2560 18:18   แจ้งการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
10 ก.พ. 2560 17:19   แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 รายละเอียด
30 ม.ค. 2560 18:05   การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการอิสระ และไม่ประสงค์ต่อวาระการเป็นกรรมการ รายละเอียด
วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
15 ส.ค. 2560 12:58   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (แก้ไข Template) รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:50   การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:49   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:49   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:49   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
16 พ.ค. 2560 17:20   การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
16 พ.ค. 2560 07:53   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
16 พ.ค. 2560 07:52   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 รายละเอียด
15 พ.ค. 2560 18:29   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รายละเอียด
15 พ.ค. 2560 18:28   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
15 พ.ค. 2560 18:26   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
08 มี.ค. 2560 17:25   แจ้งการแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อมูลในรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 รายละเอียด
15 ก.พ. 2560 17:00   รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (แก้ไข/เพิ่มเติม) รายละเอียด
14 ก.พ. 2560 18:43   รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน รายละเอียด
14 ก.พ. 2560 18:43   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 รายละเอียด
14 ก.พ. 2560 18:42   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
14 ก.พ. 2560 18:41   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
14 ก.พ. 2560 18:18   แจ้งการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
10 ก.พ. 2560 17:19   แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 รายละเอียด
30 ม.ค. 2560 18:05   การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการอิสระ และไม่ประสงค์ต่อวาระการเป็นกรรมการ รายละเอียด
อ้างอิงข้อมูลจาก : www.set.or.th