ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่/เวลา   แหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
04 พ.ย. 2562 21:12   IRC แจ้งผลการให้สิทธิเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รายละเอียด
30 ต.ค. 2562 17:00   IRC การแจ้งกรรมการบริหารลาออกจากตำแหน่ง รายละเอียด
01 ต.ค. 2562 08:35   IRC ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้าสำหรับ AGM 2563 รายละเอียด
01 ต.ค. 2562 08:35   IRC แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียด
14 ส.ค. 2562 20:49   IRC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
14 ส.ค. 2562 18:58   IRC งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) ZIP
14 ส.ค. 2562 18:58   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 รายละเอียด
14 ส.ค. 2562 18:57   IRC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
13 พ.ค. 2562 18:08   IRC การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
13 พ.ค. 2562 18:07   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 รายละเอียด
13 พ.ค. 2562 18:06   IRC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) ZIP
13 พ.ค. 2562 18:05   IRC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
13 ก.พ. 2562 22:33   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
13 ก.พ. 2562 22:26   IRC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข) รายละเอียด
13 ก.พ. 2562 18:18   IRC ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
13 ก.พ. 2562 18:17   IRC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
13 ก.พ. 2562 18:16   IRC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) ZIP
12 ก.พ. 2562 17:49   IRC แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รายละเอียด
30 ม.ค. 2562 13:11   IRC มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รายละเอียด
28 ธ.ค. 2561 17:15   IRC แจ้งการเผยแพร่รายงานประจำปี และแบบ 56-1 ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
วันที่/เวลา   แหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
04 พ.ย. 2562 21:12   IRC แจ้งผลการให้สิทธิเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รายละเอียด
30 ต.ค. 2562 17:00   IRC การแจ้งกรรมการบริหารลาออกจากตำแหน่ง รายละเอียด
01 ต.ค. 2562 08:35   IRC ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้าสำหรับ AGM 2563 รายละเอียด
01 ต.ค. 2562 08:35   IRC แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียด
14 ส.ค. 2562 20:49   IRC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
14 ส.ค. 2562 18:58   IRC งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) ZIP
14 ส.ค. 2562 18:58   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 รายละเอียด
14 ส.ค. 2562 18:57   IRC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
13 พ.ค. 2562 18:08   IRC การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
13 พ.ค. 2562 18:07   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 รายละเอียด
13 พ.ค. 2562 18:06   IRC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) ZIP
13 พ.ค. 2562 18:05   IRC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
13 ก.พ. 2562 22:33   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
13 ก.พ. 2562 22:26   IRC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข) รายละเอียด
13 ก.พ. 2562 18:18   IRC ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
13 ก.พ. 2562 18:17   IRC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
13 ก.พ. 2562 18:16   IRC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) ZIP
12 ก.พ. 2562 17:49   IRC แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รายละเอียด
30 ม.ค. 2562 13:11   IRC มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รายละเอียด
28 ธ.ค. 2561 17:15   IRC แจ้งการเผยแพร่รายงานประจำปี และแบบ 56-1 ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
อ้างอิงข้อมูลจาก : www.set.or.th