ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
07 ธ.ค. 2560 18:21   ชี้แจงการแก้ไขหมายเหตุประกอบงบ ประจำรอบปีบัญชี 2560 รายละเอียด
06 ธ.ค. 2560 18:03   งบการเงินรายปี 2560 (แก้ไข : หมายเหตุประกอบงบ ข้อ 6,13, 19 และ 23) (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
23 พ.ย. 2560 19:45   กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 (แก้ไข2) รายละเอียด
23 พ.ย. 2560 09:37   กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 (แก้ไข) รายละเอียด
23 พ.ย. 2560 09:09   งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขหัวข้อข่าว) ZIP
23 พ.ย. 2560 08:23   งบการเงินรายปี 2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
23 พ.ย. 2560 08:22   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 รายละเอียด
23 พ.ย. 2560 08:22   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
23 พ.ย. 2560 08:22   กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 รายละเอียด
10 พ.ย. 2560 18:46   แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
25 ต.ค. 2560 17:18   ขอแจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
20 ต.ค. 2560 17:36   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้าสำหรับ AGM 2561 รายละเอียด
15 ส.ค. 2560 12:58   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (แก้ไข Template) รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:50   การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:49   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:49   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:49   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
16 พ.ค. 2560 17:20   การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
16 พ.ค. 2560 07:53   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
16 พ.ค. 2560 07:52   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 รายละเอียด
วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
07 ธ.ค. 2560 18:21   ชี้แจงการแก้ไขหมายเหตุประกอบงบ ประจำรอบปีบัญชี 2560 รายละเอียด
06 ธ.ค. 2560 18:03   งบการเงินรายปี 2560 (แก้ไข : หมายเหตุประกอบงบ ข้อ 6,13, 19 และ 23) (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
23 พ.ย. 2560 19:45   กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 (แก้ไข2) รายละเอียด
23 พ.ย. 2560 09:37   กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 (แก้ไข) รายละเอียด
23 พ.ย. 2560 09:09   งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขหัวข้อข่าว) ZIP
23 พ.ย. 2560 08:23   งบการเงินรายปี 2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
23 พ.ย. 2560 08:22   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 รายละเอียด
23 พ.ย. 2560 08:22   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
23 พ.ย. 2560 08:22   กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 รายละเอียด
10 พ.ย. 2560 18:46   แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
25 ต.ค. 2560 17:18   ขอแจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
20 ต.ค. 2560 17:36   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้าสำหรับ AGM 2561 รายละเอียด
15 ส.ค. 2560 12:58   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (แก้ไข Template) รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:50   การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:49   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:49   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:49   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
16 พ.ค. 2560 17:20   การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
16 พ.ค. 2560 07:53   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
16 พ.ค. 2560 07:52   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 รายละเอียด
อ้างอิงข้อมูลจาก : www.set.or.th