ข้อมูลทางการเงิน >
งบการเงิน


  

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 60
30/09/2560
งบปี 61
30/09/2561
งบปี 62
30/09/2562
งบปี 63
30/09/2563
ไตรมาส2/64
31/03/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ  
สินทรัพย์รวม 4,631.76   5,058.06   4,848.78   4,588.57   5,184.68  
หนี้สินรวม 1,214.89   1,461.76   1,267.70   1,039.57   1,389.88  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,416.87   3,596.29   3,581.07   3,548.99   3,794.79  
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 200.00   200.00   200.00   200.00   200.00  
รายได้รวม 5,331.47   5,614.13   5,481.27   4,433.89   2,791.46  
กำไรสุทธิ 423.79   358.62   166.54   219.06   253.06  
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.12   1.79   0.83   1.12   1.32  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  
ROA(%) 11.48   8.93   3.98   5.60   7.77  
ROE(%) 12.81   10.23   4.64   6.14   8.57  
อัตรากำไรสุทธิ(%) 7.95   6.39   3.04   4.94   9.07  
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
29/12/2560 28/12/2561 30/12/2562 30/12/2563 11/05/2564
ราคาล่าสุด(บาท) 23.80   20.60   15.50   14.20   19.20  
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4,760.00   4,120.00   3,100.00   2,840.00   3,840.00  
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2560   30/09/2561   30/09/2562   30/09/2563   31/12/2563  
P/E (เท่า) 11.23   11.49   18.61   12.46   11.79*
P/BV (เท่า) 1.39   1.15   0.87   0.77   0.98  
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 17.08   17.98   17.91   18.46   19.61  
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 3.56   4.35   2.69   4.01   2.97  
หมายเหตุ
 •  *อัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้นล่าสุด คำนวณโดยใช้กำไรต่อหุ้นจากงบการเงินรอบ 31/03/2564 กำไรต่อหุ้นของงบการเงินล่าสุดคือ 1.32
 •  ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
 •  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
 •  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
 •  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)


อ้างอิงข้อมูลจาก : www.set.or.th
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)


อ้างอิงข้อมูลจาก : www.set.or.th
สิ่งพิมพ์และดาวน์โหลด
Email IR ir@ircthailand.com     Contact IR +66 2996-0890 (Ext.190)