ข่าวประชาสัมพันธ์

IRC ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC)

ดาวน์โหลด

IRC ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC) จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านฯ ประจำไตรมาส 1/2563 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองคือ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และครบกำหนดอายุการรับรองในวันที่ 30 มิถุนายน 2566