ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร IRC รับรางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2565

เนื่องในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้พิจารณาคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ประจำปี 2565

มอบรางวัลโดย ฯพณฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น แก่คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) โดยมีคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดี