ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


บริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) โดยมีคุณคณิน เหล่าจินดา ผู้จัดการทั่วไปแผนก Business Development เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล จากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นเครื่องยืนยันว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง