ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่อสังคมต้นแบบ (Social Enterprise Project) “IRC หนุนสหกรณ์คลองปาง จ. ตรัง สู่มาตรฐานสากล”

ดาวน์โหลด

คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“IRC”) กล่าวด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะปลุกปั้นโครงการความร่วมมือระหว่าง IRC และสหกรณ์กองทุนขาวสวนยางคลองปาง จ.ตรัง เป็นโมเดลต้นแบบโครงการเพื่อสังคม (Social Enterprise Project) ที่เอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ผลิตยางล้อ จะเข้าไปเป็น “เพื่อนคู่คิด” ในการถ่าย

ถอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะผู้ใช้วัตถุดิบที่พบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิต โดยมีความตั้งใจจริงที่จะติดปีกให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไทย ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ท่ามกลางปัญหาราคายางพาราตกต่ำในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ นำโดยคุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ณ สหกรณ์คลองปาง โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการจัดการผลิตยางแผ่นรมควันอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานตามแบบสากล สามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้นำส่งยางแผ่นรมควันคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงการเป็นต้นแบบในการพัฒนาขีดความสามารถของชาวสวนยางไทยไปสู่ตลาดโลก

ในการสนับสนุน IRC ได้เข้าไปส่งเสริมให้ความรู้แก่สหกรณ์ฯ ตั้งแต่ขั้นตอนการรับน้ำยางจากเกษตรกรผ่านกระบวนการผลิตและแปรรูปจนเป็นยางแผ่นรมควัน จนถึงกระบวนการคัดแยกเกรดยาง รวมถึงให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพแผ่นยางรมควันให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามระบบมาตรฐานสากล โดยได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือได้ว่าสหกรณ์คลองปางนั้นเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายแรกของไทยที่จะนำระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 มาใช้เป็นมาตรฐานในกระบวนการผลิต โครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร แต่รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตยางพาราโดยตรง

กดเพื่อดูวีดีโอ > https://youtu.be/iLH7GbxTrBE