ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษา IRCT ทวิภาคีโชว์ฝีมือ งาน “IRCT Group Step to Thailand 4.0 with the DVE”

ดาวน์โหลด

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สร้างงาน สร้างอนาคต สนับสนุนโครงการทวิภาคี ปั้นเด็กอาชีวะจนสำเร็จ ก้าวสู่ Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการอาชีวศึกษา และนายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี นำทีมบริษัทในเครือIRCT และบุคลากรจากสถาบันการศึกษา เข้าร่วมงาน “IRCT Group Step to Thailand 4.0 with the DVE” ชมผลงานความสำเร็จของนักศึกษาที่จบการศึกษาจากโครงการ IRCT ทวิภาคี ประจำปี 2559 ณ อาคารวิทยานุสรณ์ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โครงการ IRCT ทวิภาคี ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2559 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และสอศ. ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรคุณภาพ มีความสามารถ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มอบโอกาสในการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงแก่นักเรียนอาชีวศึกษา จนมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการทั้งสิ้น 26 คน จาก 3 สถาบันการศึกษา โดยแบ่งตามสาขาได้แก่ สาขาช่างไฟฟ้า จำนวน 9 คน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  สาขาเทคนิคการผลิต จำนวน 4 คน จากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และสาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 13 คน จากวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์

โดยภายในงาน มีการแสดงผลงานพร้อมทั้งมอบเงินรางวัลแก่ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น อาทิ “การประดิษฐ์เครื่องม้วนยางอัตโนมัติ” แทนการใช้แรงงานคน โดยกลุ่มนักศึกษาสาขางานแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุน ได้แก่ “เครื่องคัดแยกขนาดเม็ดยางสีสังเคราะห์” โดยกลุ่มนักศึกษาสาขาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และ “การประดิษฐ์ไฟฉาย LED” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นท่อ โดยกลุ่มนักศึกษาสาขางานแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ตลอดจน “การประดิษฐ์ เสื้อเตือนภัยสำหรับตรวจจับกระแสไฟฟ้า” ที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย โดยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและสาขางานไฟฟ้าควบคุม วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เป็นต้น

การจัดงานนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการตอกย้ำเป้าหมายในการสนับสนุนการสร้างคน สร้างงาน พัฒนาชาติ

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยสู่โมเดล Thailand 4.0 ร่วมกัน