ข้อมูลผู้ถือหุ้น >
การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2013

หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
รายงานประจำปี 2555
ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยสังเขป
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่การประชุม

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2013

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2013

หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
รายงานประจำปี 2555
ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยสังเขป
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่การประชุม

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2013

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
สิ่งพิมพ์และดาวน์โหลด
Email IR ir@ircthailand.com     Contact IR +66 2996-0890 (Ext.170)