ข้อมูลผู้ถือหุ้น >
การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2024

หนังสือเชิญประชุม
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เอกสารแนบ 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เอกสารแนบ 2 - แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 - QR code
เอกสารแนบ 3 - ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
เอกสารแนบ 4 - ประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี
เอกสารแนบ 5 - ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 6 - ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
เอกสารแนบ 7 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
เอกสารแนบ 7 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ
แบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
แบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การส่งคําถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระและกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2024

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2024

หนังสือเชิญประชุม
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เอกสารแนบ 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เอกสารแนบ 2 - แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 - QR code
เอกสารแนบ 3 - ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
เอกสารแนบ 4 - ประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี
เอกสารแนบ 5 - ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 6 - ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
เอกสารแนบ 7 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
เอกสารแนบ 7 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ
แบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
แบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การส่งคําถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระและกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2024

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
สิ่งพิมพ์และดาวน์โหลด
Email IR ir@ircthailand.com     Contact IR +66 2996-0890 (Ext.170)