ข้อมูลผู้ถือหุ้น >
การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2017

หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เอกสารแนบ
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ล่วงหน้า
แบบหนังสือมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
แผนที่สถานที่ประชุม และจุดจอดรถรับส่ง

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2017

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2017

หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เอกสารแนบ
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ล่วงหน้า
แบบหนังสือมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
แผนที่สถานที่ประชุม และจุดจอดรถรับส่ง

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2017

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
สิ่งพิมพ์และดาวน์โหลด
Email IR ir@ircthailand.com     Contact IR +66 2996-0890 (Ext.170)