ข้อมูลผู้ถือหุ้น >
การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2016

หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เอกสารแนบ
แบบหนังสือมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
แบบเสนอคำถามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
แผนที่สถานที่ประชุม และจุดจอดรถรับส่ง

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2016

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2016

หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เอกสารแนบ
แบบหนังสือมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
แบบเสนอคำถามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
แผนที่สถานที่ประชุม และจุดจอดรถรับส่ง

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2016

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
สิ่งพิมพ์และดาวน์โหลด
Email IR ir@ircthailand.com     Contact IR +66 2996-0890 (Ext.170)